School of Pharmacy

Mentor's Message

Class Information of 2022/2023 Academic Year

Year Major Class Mentor Senior student
1 BWP16 2209BWP16_01 ZHANG, XIN YAN, HAOXIN
2 2209BWP16_02 ZHOU, NA  
3 2209BWP16_03 COGHI, PAOLO SAUL  
4 2209BWP16_04 WANG, XIAOLIN  
5 2209BWP16_05 LI, XINZHI