2018汉语冬令营

item-8item-8
item-7item-7
item-1item-1
item-2item-2
item-3item-3
item-4item-4
item-5item-5
item-6item-6
item-9item-9
item-10item-10
item-11item-11
item-12item-12
item-13item-13
item-14item-14
item-15item-15
item-16item-16
item-17item-17
item-18item-18
item-19item-19
item-20item-20
item-21item-21
item-22item-22
item-23item-23

联系我们

学院办公室
澳门氹仔伟龙马路
澳门科技大学R座七楼722a室


外国语学士学位课程
电话: (853) 8897-2144
电邮: bafls@must.edu.mo


外国语硕士学位课程
电话: (853) 8897-2869
电邮: uic_enquiry@must.edu.mo


国际汉语教育硕士学位课程
电话: (853) 8897-2369
电邮: uic_enquiry@must.edu.mo


国际汉语教育博士学位课程
电话: (853) 8897-2369
电邮: uic_enquiry@must.edu.mo


创意写作博士学位课程
电话: (853) 8897-2342
电邮: uic_enquiry@must.edu.mo


出国项目
电话: (853) 8897-2375
   (853) 8897-2975
电邮: io@must.edu.mo
传真: (853) 2899-0126