Faculty Staff

Administrative staff

Name

Position

Email

Erwin Neher

Director

eneher@gwdg.de

Vincent, Kam Wai Wong

Executive Director

kawwong@must.edu.mo

Jun Cai

Technician

juncai@must.edu.mo

Academic staff

Name

position

Email

Erwin Neher

Professor

eneher@gwdg.de

Vincent, Kam Wai Wong Professor kawwong@must.edu.mo

Xiaojun Yao

Professor

xjyao@must.edu.mo

Yong Liang

Professor

yliang@must.edu.mo

Sookja Kim Chung

Professor

skchung@must.edu.mo

Betty Yuen Kwan Law

Associate professor

yklaw@must.edu.mo

Junhao Huang

Adjunct associate professor

 

Panpan Hou

Assistant professor

pphou@must.edu.mo

Xingxing Fan

Assistant professor

xxfan@must.edu.mo

Haijie Yu

Assistant professor

hjyu@must.edu.mo

Lijuan Ma

Assistant professor

ljma@must.edu.mo

Chen Huang

Assistant professor

chuang@must.edu.mo

Dahong Yao

Postdoc fellow

dhyao@must.edu.mo

Jumin Huang

Postdoc fellow

jmhuang@must.edu.mo

Sha Tian

Postdoc fellow

stian@must.edu.mo

Xiangzheng Fu

Postdoc fellow

xzfu@must.edu.mo

Lijun Yang

Postdoc fellow

liyang@must.edu.mo

Zhenzhen Yan

Postdoc fellow

zzyan@must.edu.mo

En Gao

Postdoc fellow

egao@must.edu.mo

Chunhua Ma

Postdoc fellow

chma@must.edu.mo

Tong Wai Sou

Research assistant

twsou@must.edu.mo

Zing Zhong

Research assistant

lzhong@must.edu.mo

Zhenwei Huang

Research assistant

zwhuang@must.edu.mo