Faculty & Staff

Supervisor (Doctor of Philosophy in History)

Name

Title

Email

LIN GUANGZHI

Professor

gzlin@must.edu.mo

QIAN CHENGDAN

Professor

cdqiannju@163.com

LI PING

Professor

liping919@sina.com

BAI HUA

Professor

baihua56@163.com

MA MIN

Professor

mamin@mail.ccnu.edu.cn

ZHU YING

Professor

zhuy1956@126.com

FAN LIZHOU

Professor

fans1208@126.com

WU HONGQI

Professor

twuhongqi@qq.com

GUO SHENGBO

Professor

tgshb@jnu.edu.cn

ZHANG XIANQING

Professor

xqz@xmu.edu.cn

MO SHIXIANG

Professor

msx5066@hotmail.com

LI XUETAO

Professor

xuetaoli2013@163.com

MA JIANCHUN

Professor

jianchunma@sina.com

ZHANG FUQIANG

Professor

fuqiangz@163.com

LI YUJIE

Professor

yuj473@163.com

WANG YUANLIN

Professor

1376024336@qq.com

TANG KAIJIAN

Professor

kjtang00853@sina.cn

LENG DONG

Professor Lengdongb@163.com

ZHAO DIANHONG

Assistant Professor

dhzhao@must.edu.mo

Contact Us

Institute for Social and Cultural Research
Office Hour: Monday - Friday : 9am-1pm ; 2 :30pm-6 :20pm
Address: O407, Macau University of Science and Technology,
Avenida Wai Long, Taipa, Macau
Tel: (853) 8897-2124
Fax: (853) 2882-7186
E-mail: liip@must.edu.mo


Doctoral Programs:
Tel: (853) 8897-2124
E-mail: liip@must.edu.mo