Faculty & Staff

Supervisor (Doctor of Philosophy in History)

Name Title Email
LIN GUANGZHI Professor gzlin@must.edu.mo
QIAN CHENGDAN Professor cdqiannju@163.com
TANG KAIJIAN Professor kjtang@umac.mo
LI PING Professor liping919@sina.com
BAI HUA Professor baihua56@163.com
MA MIN Professor mamin@mail.ccnu.edu.cn
ZHU YING Professor zhuy1956@126.com
LIU ZHIWEI Professor hsslzw@mail.sysu.edu.cn
ZHANG XIPING Professor 13910383282@qq.com
LI YUJIE Professor yuj473@163.com
FAN LIZHOU Professor fans1208@126.com
WU HONGQI Professor twuhongqi@qq.com
GUO SHENGBO Professor tgshb@jnu.edu.cn
ZHANG XIANQING Professor xqz@xmu.edu.cn
MA JIANCHUN Professor jianchunma@sina.com
ZHANG FUQIANG Professor fuqiangz@163.com
ZHOU DAMING Professor hsdamz@mail.sysu.edu.cn
LENG DONG Professor Lengdongb@163.com
WANG YUANLIN Professor 1376024336@qq.com
JIANG PEI Professor Jiangpei@nankai.edu.cn
GAO JUN Professor jungao@must.edu.mo
CHEN CAIJUN Professor tchcj@jnu.edu.cn
WU QING Professor twq@jnu.edu.cn
ZHAO DIANHONG Researcher dhzhao@must.edu.mo
ZUO SHUANGWEN Professor zuoshw@scnu.edu.cn
WANG XIAOYANG Professor wxy333123@sina.com
CAO TIANZHONG Professor hssctzh@mail.sysu.edu.cn