Faculty & Staff

Supervisor (PhD Degree in International Relations)

Name

Title

Email

LIN GUANGZHI

Professor

gzlin@must.edu.mo

QIAN CHENGDAN

Professor

cdqiannju@163.com

HAO YUFAN

Professor

yhao@umac.mo

JIANG SHIXUE

Professor

jiangsx@cass.org.cn

WANG ZHENGYI

Professor

zywang2005@pku.edu.cn

PANG ZHONGYING

Professor

zhongyingpang@126.com

JIN ZE

Professor

jinze@cass.org.cn

MA ZAOMING

Professor

mazaoming@126.com

ZHOU DAMING

Professor

hsdamz@mail.sysu.edu.cn

SUN JIU XIA

Professor

272286720@qq.com

PENG ZHANGXIN

Professor

arcxpeng@scut.edu.cn

NING YIZHONG

Professor

ningyizhong@163.com

WANG JIANWEI

Professor

jjwang@umac.edu.mo

ZHANG ZHENJIANG

Professor

zhangzhenjiang@gmail.com

ZHANG JINSONG

Professor

zhjs919@qq.com

ZHANG FUQIANG

Professor

fuqiangz@163.com

CHEN SHAOHUA

Professor

chenshh@scnu.edu.cn

WU JIAN

Professor

wuj@scnu.edu.cn

HE QIMIN

Professor

minqihe@126.com

SHEN GUIPING

Professor

shenguiping@zysy.org.cn

MA ZHANJUN

Professor

mazhanjun1976@126.com

ZHAO DIANHONG

Researcher

dhzhao@must.edu.mo