Faculty & Staff

Supervisor (PhD Degree in International Relations)

Name Title Email
LIN GUANGZHI Professor gzlin@must.edu.mo
QIAN CHENGDAN Professor cdqiannju@163.com
HAO YUFAN Professor haoyufan@cuhk.edu.cn
JIANG SHIXUE Professor jiangsx@cass.org.cn
WANG ZHENGYI Professor zywang2005@pku.edu.cn
PANG ZHONGYING Professor zhongyingpang@126.com
JIN ZE Professor jinze@cass.org.cn
MA ZAOMING Professor mazaoming@126.com
ZHOU DAMING Professor hsdamz@mail.sysu.edu.cn
SUN JIU XIA Professor 272286720@qq.com
PENG ZHANGXIN Professor arcxpeng@scut.edu.cn
WANG JIANWEI Professor jjwang@umac.edu.mo
ZHANG ZHENJIANG Professor zhangzhenjiang@gmail.com
ZHANG JINSONG Professor zhjs919@qq.com
ZHANG FUQIANG Professor fuqiangz@163.com
CHEN SHAOHUA Professor chenshh@scnu.edu.cn
WU JIAN Professor wuj@scnu.edu.cn
HE QIMIN Professor minqihe@126.com
SHEN GUIPING Professor shenguiping@zysy.org.cn
MA ZHANJUN Professor mazhanjun1976@126.com
ZHAO DIANHONG Researcher dhzhao@must.edu.mo
QIU HUAFEI Professor qhf@tongji.edu.cn
SUN JIE Professor sunjie@cass.org.cn
WANG JIAN Professor jwang@sass.org.cn
WANG JIANPING Researcher wangjp@scnu.edu.cn
ZHU HONG Professor zhuhong@gzhu.edu.cn