Faculty of Information Technology

Mentor's Message

Class Information of 2021/2022 Academic Year

Year

Major

Class

Mentor

Senior student

1

MATH101

MATH101_D1

YANG, LEI

LI, YONGZE

MATH101_D2

LIANG, ZHIYAO

JIANG, CHAOHAO

MATH101_D3

FENG, LI

XU, LIUJIE

MATH101_D4

XIAO, XUANXUAN

LI, NING

2

Computer Science

20COMP1

LIANG, YANYAN

U, KIN TAK

-

Electronic and Information Engineering

20EIEG1

-

Software Engineering

20SENG1

ZHANG, TAO

-

3

Computer Science

19COMP1

HUANG, RUBING

PENG, YUYANG

-

Electronic and Information Engineering

19EIEG1

-

Software Engineering

19SENG1

Subrota Kumar Mondal

-

4

Computer Technology and Application

18CAT1

LI, XIAO DONGZHAO, QINGLIN

-

Electronic Information Technology

18EIT1

-

Software Technology and Application

18STA1

WU, YANG

-

Class Activities