2010/11 Academic Year

 

Award List for 2010/11 Academic Year
Grand Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
1 熊俊俊 XIONG, JUNJUN FMA
2 魏榮 WEI, RONG FMA
3 魏騁坤 WEI, CHENGKUN FMA
4 孫明慧 SUN, MINGHUI FMA
5 袁晟 YUAN, SHENG FMA
First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
6 王子铟 WANG, ZIYIN FMA
7 郭瑜 GUO, YU FMA
8 林曉君 LIN, XIAOJUN FMA
9 孫露滋 SUN, LUZI FMA
10 張樹 ZHANG, SHU FL
11 陳以拓 CHEN, YITUO FL
12 李鷺露 LI, LULU FA
13 于睿 YU, RUI FMA
14 陳潤博 CHEN, RUNBO FA
15 傅纖鶴 FU, XIANHE FHTM
16 秦懌煒 QIN, YIWEI FHTM
17 郄天宇 QIE, TIANYU FI
18 譚欣虹 TAM, IAN HONG FI
19 何捷先 HE, JIEXIAN FA
20 柳霽 LIU, JI FA
Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
21 楊笑楊 YANG, XIAOYANG FMA
22 高雅 GAO, YA FMA
23 陳岑 CHEN, CEN FMA
24 宋星朋 SONG, XINGPENG FMA
25 莫琳琳 MO, LINLIN FHTM
26 孫雄飛 SUN, XIONGFEI FI
27 梁帥 LIANG, SHUAI FI
28 胥文龍 XU, WENLONG FI
29 曾桂良 CHANG, KUAI LEONG FC
30 黃嘉薪 WONG, KA SAN FI
31 張儉鋒 CHEONG, KIM FONG FI
32 吳迅舟 WU, XUNZHOU FMA
33 孫思明 SUN, SIMING FMA
34 李培 LI, PEI FMA
35 鍾玉婷 ZHONG, YUTING FMA
36 楊亞晶 YANG, YAJING FMA
37 李智臨 LI, ZHILIN FMA
38 殷浩 YIN, HAO FI
39 李佳 LI, JIA FHTM
40 雷倚婷 LEI, YITING FHTM
41 林煌 LIN, HUANG PreU
42 黃譯嫻 HUANG, YIXIAN FMA
43 徐子強 XU, ZIQIANG FMA
Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award
No. Chinese Name English Name Faculty
44 鄭雙玉 ZHENG, SHUANGYU FA
45 周琳 ZHOU, LIN FA
46 張瀟浣 ZHANG, XIAOHUAN FA
47 李雯倩 LI, WENQIAN FA
48 范曉雯 FAN, XIAOWEN FA
49 韓昀龍 HAN, YUNLONG FI
50 陳紫葳 CHEN, ZIWEI FMA
51 周書宇 ZHOU, SHUYU FMA
52 賀師晴 HE, SHIQING FMA
53 林玥 LIN, YUE FMA
54 許曉嵐 XU, XIAOLAN FMA
55 王勻 WANG, YUN FMA
56 李若辰 LI, RUOCHEN FMA
57 許夢玲 XU, MENGLING FMA
58 杜司楊 DU, SIYANG FMA
Outstanding Community Service Award
No. Chinese Name English Name Faculty
59 汪春宇 WANG, CHUNYU FHTM
60 黃懿子 HUANG, YIZI FHTM
61 李嘉為 LI, JIAWEI PreU
62 劉宇衡 LIU, YUHENG FMA
63 湯曉寧 TANG XIAONING FMA
64 李潔舲 LI, JIELING FL
65 楊超華 IEONG CHIO WA FMA
66 李軍華 LI, JUNHUA FMA
67 張婧 ZHANG, JING FMA
68 張楚楚 ZHANG, CHUCHU FMA
69 翁敏 WENG, MIN FMA
70 王寵 WANG, CHONG FA
71 黃夜凌 HUANG, YELING FA
72 傅惠婷 FU, HUITING FHTM
73 楊逸書 YANG, YISHU FMA
74 查肖未 ZHA, XIAOWEI FHTM
75 余智恒 YU, ZHIHENG FMA
76 王琎 WANG, JIN PreU
77 李瑾彥 LI, JINYAN FI
78 夏穎 XIA, YING FMA
79 趙爍 ZHAO, SHUO FMA
80 陳詩綸 CHEN, SHILUN FMA
81 袁野 YUAN, YE FMA
82 周泓江 ZHOU, HONGJIANG FMA
83 張旭睿 ZHANG, XURUI FMA
84 梁犟 LIANG, JIANG FMA
85 陳向 CHEN, XIANG FMA
86 沈小堅 SHEN, XIAOJIAN FI
87 張雙鳳 ZHANG, SHUANGFENG FL
88 姜書萌 JIANG, SHUMENG FL
89 閻珺琪 YAN, JUNQI FMA
90 丁琦 DING, QI FA
91 丁好 DING, HAO FMA
92 劉暢 LIU, CHANG FI
93 周怡穎 ZHOU, YIYING FMA
94 劉詩陽 LIU, SHIYANG FMA
95 柯思綺 KE, SIQI FMA
96 李媛 LI, YUAN FHTM
97 王志成 WANG, ZHICHENG FMA
98 田豐銘 TIAN, FENGMING FMA
99 張亞琪 ZHANG, YAQI FL
100 趙茜 ZHAO, QIAN FA
101 詹晶心 ZHAN, JINGXIN FA
102 王薇 WANG, WEI FMA
103 雷婷 LEI, TING FMA
104 尹昭瀅 YIN, ZHAOYING FHTM
105 徐凱迪 XU, KAIDI FI
106 董冠蘭 DONG, GUANLAN FMA
107 李駸瑤 LI, QINYAO FMA
108 徐敏昱 XU, MINYU FL
109 田雨欣 TIAN, YUXIN FA
110 徐航 XU, HANG FC
111 郭皓涌 GUO, HAOYONG FMA
112 楊超 YANG, CHAO FHTM
113 李昂 LI, ANG FMA
114 胡天超 HU, TIANCHAO FMA
115 周思源 ZHOU, SIYUAN FHTM
116 翟鹏翔 ZHAI, PENGXIANG FMA
117 麻麗捷 MA, LIJIE FL
118 劉夢溪 LIU, MENGXI FHTM
119 夏晶晶 XIA, JINGJING FHTM
120 劉夢田 LIU, MENGTIAN FA
121 黃露莎 HUANG, LUSHA FL
122 郭竟茜 GUO, JINGXI FL
123 冼亮秀 XIAN, LIANGXIU FMA
124 劉憶南 LIU, YINAN FMA
125 林建琴 LIN, JIANQIN FHTM
126 楊暘 YANG, YANG FHTM
127 王文瀚 WANG, WENHAN FHTM
128 劉峰 LIU, FENG FHTM
129 李穎 LI, YING FMA
130 嚴衛鵬 YAN, WEIPENG FMA
131 尚碧雲 SHANG, BIYUN FMA
132 張師瑞 ZHANG, SHIRUI FHTM
133 陳岑 CHEN, CEN FMA
134 莫琳 MO, LIN FL
135 苏鑫穎 SU, XINYING FMA
136 蘇宇 SU, YU FMA
137 陳夢千 CHEN, MENGQIAN FMA
138 李贞 LI, ZHEN FMA
139 魏玲 WEI, LING FMA
140 叶峰鸣 YE, FENGMING PreU
141 唐俐莎 TANG, LISHA FMA
142 谭冰 TAN, BING FHTM
143 劉思藝 LIU, SIYI FA
144 金宵 JIN, XIAO FA
145 施亦超 SHI, YICHAO FHTM
146 榮文彪 RONG, WENBIAO FHTM
147 白浪 BAI, LANG FMA
148 虞健熙 YU, JIANXI FA
149 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
150 莫申宇 MO, SHENYU FHTM
151 祝詩婷 ZHU, SHITING PreU
152 李戴依 LI, DAIYI FMA
153 龐佩琪 PANG, PEIQI FL
154 袁安琪 YUAN, ANQI FMA
155 薛耀川 XUE, YAOCHUAN FMA
156 高卓琳 GAO, ZHUOLIN FA
157 周之勛 ZHOU, ZHIXUN FA
158 王宏宇 WANG, HONGYU FMA
159 張浩 ZHANG, HAO FHTM
160 承冬書 CHENG, DONGSHU FMA
161 鄧欣蕾 DENG, XINLEI FHTM
162 張璐 ZHANG, LU FHTM
163 張伊博 ZHANG, YIBO PreU
164 傅思佳 FU, SIJIA FA
165 劉夏 LIU, XIA FHTM
166 王怡 WANG, YI FMA
167 單良 SHAN, LIANG FMA
168 楊昕怡 YANG, XINYI FMA
169 陳艷菱 CHEN, YANLING FA
170 李鷺露 LI, LULU FA
171 雷芃 LEI, PENG FHTM
172 韓湞婧媛 HAN, ZHENJINGYUAN FHTM
173 秦擎 QIN, QING FI
174 姚婉蘇 YAO, WANSU FMA
175 李玥瑩 LI, YUEYING FC
176 潘博煌 PAN, BOHUANG FMA
Grand Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
177 王文瀚 WANG, WENHAN FHTM
178 李穎 LI, YING FMA
Frist Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
179 關綺媚 KWAN, YEE MEI FHTM
180 尚碧雲 SHANG, BIYUN FMA
181 白浪 BAI, LANG FMA
182 金宵 JIN, XIAO FA
183 莫申宇 MO, SHENYU FHTM
184 代麗嬌 DAI, LIJIAO FMA
185 唐俐莎 TANG, LISHA FMA
186 宋星朋 SONG, XINGPENG FMA
187 嚴衛鵬 YAN, WEIPENG FMA
188 楊超 YANG, CHAO FHTM
189 李漢榮 LEI, HON WENG FMA
Second Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
190 施亦超 SHI, YICHAO FHTM
191 方嘉豪 FONG, KA HOU FL
192 黃譯嫻 HUANG, YIXIAN FMA
193 郭皓湧 GUO, HAOYONG FMA
194 陸怡峰 LU, YIFENG FMA
195 何志龍 HO CHI LONG SLA
196 陳奇 CHEN, QI FHTM
197 吳婉欣 NG UN IAN SLA
198 倪蓓希 NI, BEIXI FA
199 方夢凡 FANG, MENGFAN FMA
200 宋峻岭 SONG, JUNLING FMA
201 廖敏慧 LIAO, MINHUI FMA
202 艾歆 AI, XIN FMA
203 周思源 ZHOU, SIYUAN FHTM
204 袁瑋 YUAN, WEI FI
205 劉夢溪 LIU, MENGXI FHTM
206 杜雨 DU, YU FMA
207 王淼閱 WANG, MIAOYUE FMA
Third Prize of Outstanding Sports Award
No. Chinese Name English Name Faculty
208 劉暢 LIU, CHANG FA
209 呂詩宇 LU, SHIYU FMA
210 張子正 ZHANG, ZIZHENG FHTM
211 王夢函 WANG, MENGHAN FI
212 麥榮俊 MAC, WENG CHON FHTM
213 何嘉豪 HO, KA HOU FHTM
214 畢凱敏 BI, KAIMIN FHTM
215 劉時君 LIU, SHIJUN FL
216 岑鬱海 CEN, YUHAI FI
217 蕭泳紅 SIU, WENG HONG FA
218 梁艷玲 LEONG, IM LENG FC
219 榮文彪 RONG, WENBIAO FHTM
220 劉思藝 LIU, SIYI FA
221 宋思雨 SONG, SIYU FHTM
222 周玥伶 ZHOU, YUELING FMA
223 陳德耀 CHAN, TAK IO FA
224 黃智揚 HUANG, ZHIYANG PreU