Faculty Staff

ADMINISTRATIVE STAFF

Name

Position

E-mail

Office

Zhu Yi Zhun

Director

yzzhu@must.edu.mo

E210

Li Xin Zhi Program coordinator xizli@must.edu.mo E213d
KONG, IOK IAN (WHITNEY)   iikong@must.edu.mo E301

Chen Shu Ying

Administrative Staff

sychen@must.edu.mo

E101

ACADEMIC STAFF

Name

Position

E-mail

Office

Zhu Yi Zhun

Chair Professor

yzzhu@must.edu.mo

E210

Jiang Zhi Hong Chair Professor   H835

Yao Xiao Jun

Professor

xjyao@must.edu.mo

I01-107

Wu Qi Biao

Professor

qbwu@must.edu.mo

E203

Wong Kam Wai

Professor

kawwong@must.edu.mo

H701b

Li Ye Professor lye@must.edu.mo E213c

Zhang Zhi Feng

Associate Professor

zfzhang@must.edu.mo

E201-B

Bai Li Ping

Associate Professor

lpbai@must.edu.mo

H838

Li Ting

Associate Professor

tli@must.edu.mo

I01-110

Law Yuen Kwan

Associate Professor

yklaw@must.edu.mo

I01-103

Luo Pei

Associate Professor

pluo@must.edu.mo

I01-112

Zhang Wei

Associate Professor

wzhang@must.edu.mo

I01-113

Li Na

Associate Professor

nli@must.edu.mo

I01-102

Ma Wen Zhe

Associate Professor

wzma@must.edu.mo

I01-115

Wu Jian Lin

Associate Professor

jlwu@must.edu.mo

I01-114

Zhu Xiao Ming Associate Professor xmzhu@must.edu.mo I01-120

Xu You Hua

Associate Professor

yhxu@must.edu.mo

E201-E

Chen Min Assistant Professor mchen@must.edu.mo E201-D

Yu Li Li

Assistant Professor

llyu@must.edu.mo

E201-D

Zhu Guo Yuan

Assistant Professor

gyzhu@must.edu.mo

I01-106

Wang Xiao Lin Assistant Professor xilwang@must.edu.mo E213c
Yu Hai Jie Assistant Professor hjyu@must.edu.mo I01-119
Ma Li Juan Assistant Professor ljma@must.edu.mo I01-119

Li Xin Zhi

Assistant Professor

xizli@must.edu.mo

E213d

Zhang Xin

Assistant Professor

xinzhang@must.edu.mo

E213b

Zhou Na

Assistant Professor

nzhou@must.edu.mo

E213a

Paolo Saul Coghi Assistant Professor coghips@must.edu.mo E213B
Bian Xi Qing Assistant Professor xqbian@must.edu.mo E213a

DISTINGUISHED PROFESSORS

Name

Position

E-mail

Office

Zeng Fan Yi

Distinguished Professor

   
Hu Gang Distinguished Professor    
Yao Yi Distinguished Professor    

PART TIME STAFF

Name

Position

E-mail

Office

Cheang Kei Cheong

Associate Professor

kccheang@must.edu.mo

H623